نظرسنجی
سوال نظرسنجی اول در پایگاه خبری و تحیلی به این عنوان و شرح زیر می باشد ، به کدام گزینه است ؟
گزارش تصویری

Tb W245 H165 Crop Int Bf4430e45723505f6bda9bce7ebe3dbf
دولت
طبق آیین نامه داخلی ترکیب کمیسیون های مجلس در جلسات مشترک روسای شعب و نائب رئیس مجلس مشخص می شود. طبق آیین‌نامه در هفته جاری تقربیا ترکیب همه کمیسیون های مجلس مشخص شد اما برخی از نمایندگان تصمیمات اخذ شده در این جلسات را مهندسی سیاسی برای تعیین ریاست کمیسیون ها می دانستند و به رئیس مجلس در این خصوص اعتراض کردند.
Ypa Group