31 فروردين 1400 ساعت 12:48

1
2
3
4
5
 با دوستت آرام بیا، بسا که روزى دشمنت شود، و با دشمنت آرام بیا، بسا که روزى دوستت شود

Back to Top

Template Design:Dima Group